fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Cẩu lắp trên xe tải

Soosan – SC S867LS

Pic2553

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa24.5 m m
Bán kính làm việc22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2553

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa24.5 m m
Bán kính làm việc22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S866LS

Pic2551

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa21.8 m m
Bán kính làm việc19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2551

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa21.8 m m
Bán kính làm việc19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S747L

Pic2552

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa24.5 m m
Bán kính làm việc22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ5.6 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2552

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa24.5 m m
Bán kính làm việc22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ5.6 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S746L

Pic2550

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa21.8 m m
Bán kính làm việc19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ5.6 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2550

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa21.8 m m
Bán kính làm việc19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ5.6 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S736LII

Pic2549

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa20.8 m m
Bán kính làm việc18.8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ5.35 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2549

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa20.8 m m
Bán kính làm việc18.8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ5.35 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S736

Pic2548

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa17.4 m m
Bán kính làm việc15.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ5.35 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2548

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa17.4 m m
Bán kính làm việc15.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ5.35 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S735

Pic2547

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa15.2 m m
Bán kính làm việc13.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ5.35 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút

Pic2547

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa15.2 m m
Bán kính làm việc13.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ5.35 m m
Tốc độ tời nâng14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S513

Pic2546

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng11 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa10.1 m m
Bán kính làm việc8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu5 – 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ4 m m
Tốc độ tời nâng10 m/phút m/phút

Pic2546

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng11 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa10.1 m m
Bán kính làm việc8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu5 – 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ4 m m
Tốc độ tời nâng10 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S335

Pic2545

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng7.7 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa14.2 m m
Bán kính làm việc12.1 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ4.09 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút

Pic2545

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng7.7 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa14.2 m m
Bán kính làm việc12.1 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ4.09 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S334

Pic2544

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa11.9 m m
Bán kính làm việc9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ4.09 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút

Pic2544

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa11.9 m m
Bán kính làm việc9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ4.09 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S333

Pic2543

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng8.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa9.6 m m
Bán kính làm việc7.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ4.09 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút

Pic2543

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng8.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa9.6 m m
Bán kính làm việc7.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ4.09 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S324

Pic2542

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa11.8 m m
Bán kính làm việc9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ3.88 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút

Pic2542

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa11.8 m m
Bán kính làm việc9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ3.88 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...
Trang 1 / 212